banner583
banner661
banner726

Kadınlar en çok hizmet sektöründe çalışıyor

banner476

Ülkemizde istihdam edilen kadınlar, % 90,9 oranında en çok hizmetler sektöründe yer alırken, % 1,1 ile en az inşaat sektöründe çalışıyor

banner714
Kadınlar en çok hizmet sektöründe çalışıyor

banner721

 İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili istatistikleri açıkladı.

İstatistiklere göre, KKTC’de nüfusun %46’sını kadınlar oluştururken; kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta zorlanıyor ve istihdam konusunda nüfus oranında temsil edilmiyor.

İşgücüne dahil olmayanların % 59,2’si kadınlardan oluşuyor. İşgücüne dahil olmayan kadın nüfusu, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde; ev hanımları % 41,5 ile en büyük paya sahip. Bunu %17,9 ile öğrenciler, %17 ile emekliler ve %7,5 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

İstihdam edilen kadınlar, % 90,9 oranında en çok hizmetler sektöründe yer alırken, % 1,1 ile en az inşaat sektöründe çalışıyor.

Kadınların %86’sı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli; %11,6’sı kendi hesabına ve işveren, %2,3’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir günde İstatistik Kurumu tarafından üretilen veriler ışığında, kadına ait ileriye dönük politikalarda yol gösterici olacak bazı istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılmasının faydalı ve anlamlı olacağı inancındayız” denildi.

 
İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın İstatistiklerini açıkladı.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Böyle bir gündeİstatistik Kurumu tarafından üretilen veriler ışığında,kadına ait ileriye dönük politikalarda yol gösterici olacak bazıistatistiklerin kamuoyu ile paylaşılmasının faydalı ve anlamlı olacağı inancındayız.
 
Kadın Nüfusumuz ve Yaş Yapısı:
İstatistiklere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde nüfusun%46’sınıkadınlar oluşturmaktadır.
Özellikle sosyo-ekonomik planlamalar yaparken nüfusun yaş yapısı çok önem kazanmaktadır. Nüfusu yaş gruplarına ayırıp analiz ederken,başta çalışma çağındaki nüfus ve çalışma çağında olmayan nüfusun incelenmesinde yarar vardır. Birleşmiş Milletler ‘in belirlediği ölçütlere göre 0-14 yaş grubundakiler çocuk, 15-64 yaş grubundakiler yetişkin veya çalışma çağındaki nüfus, 65 ve üzeri yaş grubu ise yaşlı nüfus olarak sınıflandırılmaktadır.
 
 
 
KKTC ‘de Kadın Nüfusun Yaş GruplarınaGöre Dağılımı:

Yaş grupları Kadın Nüfus 2020 Kadın Nüfus içindeki Oran%
Toplam 174869 100.0
0-14 25586 14.6
15-64 129659 74.2
65+ 19624 11.2
 
 
Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor


2019 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 81.1 ve kadınlarda 84.4 yıl olarak hesaplanmıştır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamaktadır.
 
Kadınlardaki ortalama evlenme yaşı:
Yıl Kadın Ortalama Evlenme Yaşı
2015 29,4
2016 29,9
2017 29,7
2018 30,0
2019 30,4
 
Ülkemizde kadınlardaki ortalama evlenme yaşı gittikçe yükselmektedir. Kadınlarımızın önceki yıllara oranla daha eğitimli olmaları, eğitim süresinin uzayıp evlilik süresinin gecikmesinde bir sebep olabileceği gibi çeşitli nedenlerle değişen bakış açıları daevlilik yaşlarının yükselmesinde belirleyici olabilmektedir.
 
 
Evlenmeler ve Boşanmalar:
Yıl Evlilik Boşanma
2015 1254 798
2016 1204 841
2017 1205 864
2018 1144 937
2019 1151 897
 
2015 yılında evlenen çiftlerin sayısı 1254 iken bu sayı 2019 yılında 1151’e düşmüştür. Boşanmalarda ise 2015 yılında 798 boşanma gerçekleşirken bu sayı 2019 yılında 897’ye yükselmiştir. Oransal olarak beş yıllık sürede evliliklerde %8,2’lik bir düşüş yaşanırken boşanmalarda ise %12,4 ‘lük bir artış olmuştur.
 
Hanehalkı İşgücü Anketine(2020) Göre Kadınların Çalışma Hayatındaki Durumu:
 İşgücü Göstergeleri Toplam (%) Erkek  (%) Kadın  (%)
İşgücüne katılma oranı 51,1 62,6 37,9
işsizlik oranı 10,1 9,0 12,2
istihdam oranı 45,9 57,0 33,3
genç işsiz oranı 29,3 25,6 34,8
 
İstihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı ülkemizdekikadınlarda erkeklere oranla daha düşük kalmaktadır. Bunun tam tersine işsizlik oranlarının kadınlarda yüksek olması KKTC‘de kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta zorlandıklarını göstermektedir. KKTCnüfusunun%46’sını kadınların oluşturmasına rağmen bu oranın istihdam konusunda aynı oranda temsil edilmediği görülmektedir.
 
 
İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus:
HanehalkıİşgücüAnketi sonuçlarına göre işgücüne dahil olmayanlardan %59,2 ‘si kadınlardan oluşmaktadır.
İşgücüne dahil olmayankadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde; Ev hanımları %41,5 ile en büyük paya sahiptir. Bunu %17,9 ile öğrenciler, %17,0 ile emekliler ve %7,5 ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir.
 
Ekonomik Faaliyet:
İstihdam edilen kadınlar %90,9 ile en çok hizmetler sektöründe yer alırken,%1,1 ile en az inşaat sektöründe çalışmaktadır.
EKONOMİK FAALİYETLER Toplam % Erkek % Kadın %
Tarım 3,1 3,4 2,4
Sanayi 10,2 12,5 5,7
İnşaat 7,6 10,9 1,1
Hizmetler 79,1 73,1 90,9
 
İşteki Durum:
İşteki Durum Toplam Erkek Kadın
Toplam 100,0 100,0 100,0
Ücretli veya maaşlı /yevmiyeli 83,0 81,5 86,0
Kendi hesabına ve işveren 16,2 18,5 11,6
Ücretsiz aile işçisi 0,8 0,0 2,3
 
Kadınların %86,0’ı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli,%11,6’sı kendi hesabına ve işveren, %2,3’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
İstihdam edilen erkeklerin ise %73,1’i hizmetlersektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin %81,5’i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli,%18,5’i ise kendi hesabına ve işveren olarak çalışmaktadır.
Eğitim Durumu:
Uluslararası karşılaştırmalarda ekonomik göstergelerin yanında sosyal göstergeler de önemlidir. Eğitim sektörü, sosyal göstergeler içinde, ekonominin ihtiyaç duyduğu kaliteli nüfusu yetiştiren temel kaynaktır. 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırma sonuçlarına bakıldığı zaman 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların en son bitirdikleri eğitim durumları ile ilgili aşağıdaki yapı ortaya çıkmaktadır:
En Son Bitirilen Eğitim Durumu 15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfus
Toplam Erkek Erkek % Kadın Kadın %
Toplam 289348 154380 53,4 134967 46,6
Bir okul bitirmedi 9363 4295 45,9 5068 54,1
İlkokul 64966 33508 51,6 31458 48,4
İlköğretim 5615 3421 60,9 2193 39,1
Ortaokul veya mesleki ortaokul 41110 23725 57,7 17385 42,3
Genel lise 79692 40924 51,4 38767 48,6
Mesleki veya teknik lise 18608 12324 66,2 6284 33,8
2 veya 3 yıllık yüksekokul 6721 3713 55,2 3008 44,8
4 yıllık yüksekokul veya fakülte 51179 27515 53,8 23664 46,2
Doktora ve Yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) 12094 4955 41,0 7138 59,0
 
 2020 İşgücü anketi sonuçlarına göre ülkemizde en son bitirilen eğitim durumu “Doktora ve Yüksek lisans” (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) olanların oranı erkeklerde %41 iken kadınlarda bu oran %59 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda Doktora ve Yüksek lisansını tamamlayan kadınlar erkeklerden %1,8 daha fazladır.
 
 
 
 
Kamu Sektöründeki  Kadın Öğretmen ve Kadın Polislerin Oranı (2019)
 
  Kadın %
ÖĞRETMEN 69,2
POLİS 5,8
POLİS SİVİL 40,9
 
 
 
 
Kamu ve Özeldeki Kadın Doktor Oranları (2019):
 
  Kadın %
Kamu Doktor 48,8
Özel Doktor 41,0
 
 
 
Okullardaki Kadın Yönetici Oranları (2021):
 
  Kadın %
Müdür 41,4
Müdür Muavini 62,0
 
 
Kadınların Siyasal Yaşamda RakamsalTemsiliyeti:
  2021
Erkek Kadın
Cumhurbaşkanlığı 1 0
Başbakan 1 0
Bakanlar Kurulu 9 1
Milletvekili 41 9
Belediye Başkanı 28 0
Belediye Meclis Üyeleri 188 92
Muhtar 169 15
KKTC Üniversite Rektörleri 17 5 (3’ü vekalet)
 
Üst Kademe Yöneticileri:
  Kadın % Erkek %
2015 44 28,9 108 71,1
2016 49 30,4 112 69,6
2017 50 31,6 108 68,4
2018 51 31,9 109 68,1
2019 48 31,0 107 69,0
2020 47 31,3 103 68,7
 
Ülkemizde üst kademe yöneticileri arasındaki kadın oranının sürekli yükselmesi de eğitim seviyelerinin yükselmesinin bir yansımasıdır. 2015 yılında Üst kademe yöneticilerinin sadece %28,9’u kadınken bu oran 2020yılında %31,3 seviyesine yükselmiştir.

  

Belediye Meclis Üyeliğindeki Cinsiyet Dağılımı:
Yıl Erkek Kadın
2014 203 69
2018 188 92

 
 
 
 
 
Ülkemizde kadınların siyasete katılımı yasa ile desteklenip adayların belirlenmesi aşamasında %30 kota şartı konmuş olmasına rağmen bu oranın meclisteki temsiliyeti %18 olarak gerçekleşmiştir(41 Erkek 9 Kadın).
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların siyasete katılımlarında önceki dönemlere göre artış gözlenmiş olsa da, bu oran, hem arzu edilen eşit temsilden çok uzak, hem de dünya ortalamasının çok altındadır.
Avrupa Birliği'nin temel değerlerinden bir tanesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; Kadınların güçlendirilmesinin, ticarette verimliliğin, ekonomik büyümenin, sosyal uyum ve soysal adaletin arttırılmasında kilit öneme sahip olduğu unutulmamalıdır.
 
Bu bilgiler ışığında İstatistik Kurumu Başkanı olarak,gelecek nesillerimize karşı en temel sorumluluğumuzun toplumsal cinsiyet adaletini gerçekleştirmek olduğunu bir kez daha paylaşır, kadınların yaşadığı bütün sorunların çözümü için bugünün bir başlangıç olmasını temenni eder, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.