banner583
banner590
banner529
banner570

En az iki yıl daha eğitim kaybı olacak

banner476

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği, “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı.

En az iki yıl daha eğitim kaybı olacak

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği, “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı. Rapora göre, katılımcıların yüzde 65,43’ü Eğitim Bakanlığı’nın krizi kötü yönettiği görüşünde
 
 
Katılımcıların yüzde 55,42’si pandeminin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerin 1 ile 2 yıl arasında ortadan kalkacağı görüşünde. Bu bulgu ise KKTC eğitiminde en az iki öğretim yılında ciddi kayıpların yaşanabileceği şeklinde yorumlandı
 
 
 
 
Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB), “Covid-19 Pandemisinin Kuzey Kıbrıs Eğitim Sistemine Etkileri” başlıklı “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı.
KEAB Başkanı Salih Sarpten, raporun; “Kuzey Kıbrıs eğitim sistemini ele alan, öğretmen, okul yöneticisi, denetmen, akademisyen ve diğer eğitimcilerin bulunduğu toplam 729 katılımcının yer aldığı ‘Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Kuzey Kıbrıs Eğitimine Etkilerinin İncelenmesi’ araştırmasının bulgu ve sonuçlarını içerdiğini” kaydetti.
20 sayfalık detaylı çalışmada, bulgulara bağlı olarak ortaya çıkan sonuç ve yorumlar, “Eğitim Nasıl Etkilendi?”, “Eğitim Bakanlığının Kriz Yönetimi Performansı”, “İvedilikle Değişim ve Dönüşüme Gidilmesi Gereken Unsurlar” olarak belirlenen üç boyutta ele alındı.
Kuzey Kıbrıs eğitim sistemini ele alan, öğretmen, okul yöneticisi, denetmen, akademisyen ve diğer eğitimcilerin bulunduğu toplam 729 katılımcının yer aldığı “Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Kuzey Kıbrıs Eğitimine Etkilerinin İncelenmesi” araştırması, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitimin pandemi nedeniyle çok yüksek düzeyde olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.
 Araştırmaya katılan 729 katılımcının sadece 18’i (%2,47) pandeminin ülke eğitimini olumlu yönde etkilediği görüşü belirtirken, %51,85’i orta derecede, %45,68’i ise yüksek derecede eğitimin olumsuz olarak etkilendiği görüşünü ifade etti.
Ayrıca, katılımcıların hiçbiri yeni tip coronavirüs pandemisinin ülke eğitimini “etkilemedi” ve/veya “yüksek derecede olumlu etkiledi” şeklinde görüş bildirmedi. Rapora göre de bu bulgular, pandeminin KKTC eğitimini ciddi anlamda olumsuz düzeyde etkilediği şeklinde yorumlanabilir.
 EN AZ İKİ YIL CİDDİ ÖĞRENİM KAYBI
Katılımcıların %55,42’si ayrıca pandeminin eğitim üzerindeki olumsuz etkilerin 1 ile 2 yıl arasında ortadan kalkacağı görüşünde.
Bu bulgu ise KKTC eğitiminde yüksek ihtimalle en az iki eğitim-öğretim yılında ciddi öğrenim kayıplarının yaşanabileceği şeklinde yorumlandı.
En çok yükseköğretim, mesleki teknik ve ilköğretimde olumsuz etki
Katılımcılardan elde edilen verilere göre KKTC Eğitiminin yükseköğretim kademesi %55,56, mesleki teknik öğretim kademesi %22,22, İlköğretim kademesi %16,05 ortaöğretim kademesi %3,84,  ve okul öncesi kademesi %2,33’lük oranlarda pandemiden en çok olumsuz ekti yaşayacak eğitim kademeleri olarak sıralandı. Rapora göre, olumsuz anlamda en çok etkilenecek üç eğitim kademesi sırayla yükseköğretim, mesleki teknik öğretim ve ilköğretim.
%65,43 BAKANLIĞIN KRİZİ KÖTÜ YÖNETTİĞİ GÖRÜŞÜNDE
Raporda önemli bir boyut olarak ele alınan “Eğitim Bakanlığının Kriz Yönetimi Performansı” hakkında, katılımcılara sorular sorularak bakanlığın kriz yönetim mekanizmasında iyi çalışan ve kötü çalışan unsurlar tespit edilmeye çalışıldı.
Ortaya çıkan olumsuz etkilenmenin temel nedeni, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kriz yönetimine dair planlı bir süreci ya da prosedürü bulunmaması bu nedenle de krizi yönetme performansının düşük olması olarak sonuca yansıdı.
Katılımcıların %34,57’si Bakanlığın krizi iyi yönettiği görüşünde olsa da,  bu görüşte olanların %24,69’u kriz yönetimine dair planlı bir süreç ya da prosedür olmamasına rağmen krizin iyi yönetildiği görüşünde iken %9,88’i ise krizin iyi yönetilmesinin nedeninin planlı bir süreç ya da prosedürün varlığından kaynaklandığı düşüncesinde. Katılımcıların %65,43’ü Bakanlığının krizi kötü yönettiği görüşündedirler. Bunların %61,73’ü Bakanlığın kriz yönetimine dair planlı bir süreci veya prosedürü olmadığından dolayı krizin kötü yönetildiği düşüncesinde iken %3,70’i kriz yönetimine dair planlı bir süreci veya prosedürü olduğu halde krizin kötü yönetildiği düşüncesindedir. 
ÖZEL – KAMU OKULLARI ARASINDAKİ FARK AÇILDI
Rapora göre,  olumsuz anlamda en çok etkilenme yaşanan boyutlar ise; Uzaktan eğitim uygulamalarına erişme olanakları olan ve olmayan öğrenciler arasındaki bilgi ve beceri düzeyleri arasında farkın açılması, özel okullar ile kamu okullarına devam eden öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri arasında farkın açılması ve mesleki teknik öğretim alanındaki öğrencilerin yeterlikleri olarak sıralandı.
 İVEDİLİKLE DEĞİŞİM- DÖNÜŞÜM…
Ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesine ve yeni bir krize karşı hazırlıklı olunması için ivedilikle değişim – döşünüm yaşanması gereken unsurlar da şöyle sıralandı.
 -Okulların ve Bakanlık merkez örgütünün teknolojik alt yapısı,
- Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri
-Öğrenme – öğretme yöntemleri,
- Bakanlığın insan kaynaklarının yeterlikleri,
- Eğitim denetimi
-Ölçme – değerlendirme yöntemleri
- Öğretim programları
- Eğitim yöneticilerinin yeterlikleri
- Öğretmenlerin yeterlikleri
- Kademeler arasında geçiş ve merkezi sınavlar
- Sınıf geçme, mezuniyet koşulları.

Çalışmanın sonuçları:
KKTC okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre;
1.Pandemi, KKTC eğitimini çok yüksek düzeyde olumsuz etkilemiştir.
2. Bu etki, en az iki eğitim-öğretim yılında ciddi öğrenim kayıplarının yaşanmasına neden olacaktır.
3. Ortaya çıkan olumsuz etkilenmenin temel nedeni, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kriz yönetimine dair planlı bir süreci ya da prosedürü bulunmaması bu nedenle de krizi yönetme performansının düşük olmasıdır.
4. Olumsuz anlamda en çok etkilenen eğitim kademeleri sırayla yükseköğretim, mesleki teknik öğretim, ilköğretim ve genel ortaöğretim olmuştur.
5. Olumsuz anlamda en çok etkilenme yaşanan boyutlar ise;
-Uzaktan eğitim uygulamalarına erişme olanakları olan ve olmayan öğrenciler arasındaki bilgi ve beceri düzeyleri arasında farkın açılması
-Özel okullar ile kamu okullarına devam eden öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri arasında farkın açılması
- Mesleki teknik öğretim alanındaki öğrencilerin yeterlikleri olmuştur.
6. Ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesine ve yeni bir krize karşı hazırlıklı olunması için ivedilikle değişim – döşünüm yaşanması gereken unsurlar şöyle sıralanmıştır:
-Okulların ve Bakanlık merkez örgütünün teknolojik alt yapısı,
-Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri
-Öğrenme – öğretme yöntemleri,
-Bakanlığın insan kaynaklarının yeterlikleri,
-Eğitim denetimi
-Ölçme – değerlendirme yöntemleri
-Öğretim programları
-Eğitim yöneticilerinin yeterlikleri
-Öğretmenlerin yeterlikleri
-Kademeler arasında geçiş ve merkezi sınavlar
-Sınıf geçme, mezuniyet koşulları.
ÖNERİLER: BAKANLIK ÖNLEM ALMALI, TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLMELİ, STRATEJİK BİR EĞİTİM DÖNÜŞÜM PLANI ÜZERİNDE DURULMALI
Çalışmadan çıkan sonuca bağlı olarak raporda politika yapıcılara ve her kademedeki eğitim yöneticilerine önerilere de yer verildi.
 Öneriler şöyle:
-Pademinin etkilerinin 1-2 yıl arasında süreceği gerçeğinden hareketler ortaya çıkan ve çıkması muhtemel ciddi öğretim kayıplarına yönelik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı gerekli önlemleri almalıdır.
-Pandemi sürecinden en çok etkilenen alanın yüksek öğretim olduğu sonucuna bağlı olarak YÖDAK, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Üniversite yönetimleri bir araya gelerek yüksek öğretim alanındaki olumsuz etkiyi en aza indirecek önlemlerin alınması sağlanmalıdır.
-Mesleki teknik öğretimin ikinci sırada olumsuz anlamda etkileneceği bulgusu da ciddiye alınmalıdır. Çünkü bir toplumun kalkınma hamlesinde teknik eleman yetiştirilmesi görevini mesleki teknik öğretim üstlenmiştir. Bu bağlamda MEKB Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve ilgili tüm sektör örgütleri ile işbirliği içinde pandeminin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalıştay ve/veya arama konferansları düzenlenerek bilimsel çalışmalar yoluyla alınması gereken tedbirler belirlenmelidir.
-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı merkez örgütü başta olmak üzere tüm okulların, uzaktan eğitim olanaklarını da içerecek şekilde teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik projelendirme yapılması, ülkenin kıt kaynaklarının daha doğru değerlendirilebilmesi için rasyonel planlamalara gidilmelidir.
-Uzaktan eğitim uygulamalarına erişme imkanı olan ve olmayan öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri arasındaki farkın açılması bulgusundan yola çıkılarak ekonomik açıdan bu teknolojilere sahip olamayan aile çocuklarının desteklenmesine yönelik bütünlüklü planlamalar yapılmalıdır.
-Öğrencilere 21. Yüzyıl becerilerini kazandıracak, yenilikçi bir bakış açısıyla, eğitimde değişimi içeren stratejik bir eğitim dönüşüm planı üzerinde durulması önerilmektedir.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.