banner255
banner82

Hükümetin önceliği yolsuzlukla mücadele

banner27

Dört partili koalisyon hükümeti, önceliklerini sıraladı. Buna göre hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluklarla mücadele, hükümetin öncelikleri arasında yer aldı. Yolsuzlukların hızlıca sonuçlandırılması için polis ve başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve gerekirse dokunulmazlıklar kaldırılacak. Koalisyon protokolüne göre ilk iş olarak müşavirlik kaldırılacak. Tüm istihdamlar ise bakanlar kurulu bilgisinde yapılacak. Hükümet ayrıca Mal Bildiriminde Bulunma Yasası ve Nereden Buldun Yasası’nı hayata geçirecek. Yurttaşlık Yasası’nda ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilmesi hedeflenen protokole göre yurttaşlık verilmesine sınırlamalar konulacak. Ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapılması için girişimde bulunulacak

banner262
Hükümetin önceliği yolsuzlukla mücadele

banner267

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oluşturduğu ve 2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Tufan Erhürman başkanlığındaki dört partili koalisyon, 22 maddelik öncelikli icraatlarını koalisyon protokolüyle belirledi.

Müşavirliğin kaldırılması; bu konuda yasal düzenlemelere gidilmesi, tüm atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak yapılması, tüm istihdamların önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilmesi, geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun bakanlar kurulu kararları da dahil yapılmış idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananların iptal edilmesi veya duruma göre hukuka uygun hale getirilmesi yeni hükümetin öncelikleri arasında…

4 partili koalisyon hükümetini oluşturan partilerin başkanları perşembe günü Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da imzaladıkları protokolde, hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluklarla mücadeleye öncelikleri arasında yer verdi.

Protokolde, “Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar, gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecektir” maddesi bulunuyor.

GEREKİRSE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK

Mal Bildiriminde Bulunma Yasası’nın uygulanması yanında “Nereden Buldun Yasası” çıkarılmasını hedefleyen yeni hükümet, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koymayı ve dokunulmazlığını kaldırmayı da protokol maddeleri arasına koydu. 

Bankaların zarara uğrayıp uğratılmadığının denetlenmesiyle ilgili süreçte suç saptanması durumunda konunun Başsavcılık kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterileceği belirtilen hükümet protokolünde “Hükümet kurulur kurulmaz Sayıştay raporlarının polis ve Başsavcılık süreçleriyle ilgili olarak hangi aşamada olduklarının tespiti ve kamuoyu ile paylaşılması yoluna gidilecektir” deniliyor.

KAMU REFORMU VE YURTTAŞLIK YASASI

Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın hızla tamamlanması, Yurttaşlık Yasası’nda ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilmesi hedefleri de yer alan protokole göre, yurttaşlık verilmesine dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacak, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkede bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmaları imkanı yaratılacak, yeni yurttaş olanların yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kurallar yürürlüğe konulacak.

Dört partili koalisyon hükümeti, imar planlarının üniversitelerden ve özel sektörden de hizmet alınarak kısa sürede tamamlanması hedefini taşıyor.

Protokolde, bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilmesi, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin sürelerinin sınırlandırılması, turizm rezerv arazileri uluslararası ve ulusal yatırımcılara açık olacak şekilde, çevre, vatandaşların anayasal hakları ve kamu yararı esas alınarak düzenlenecek özel bir ihale yöntemiyle verilebileceği maddesi yer alıyor.

SEÇİM YASASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK VE DEĞİŞTİRİLECEK

7 Ocak erken genel seçiminde ilk kez uygulanan ve birçok eleştiriye uğrayan Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yeniden bir düzenlemeye gitmek de hükümetin öncelikleri arasına konuldu. Buna göre yasa, YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecek.

Sayıştay ve Ombudsman ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi; Faiz Yasası’nın mümkün olan en kısa sürede Cumhuriyet Meclisi’ne getirilip yürürlüğe konulması; Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nın hükümetin kuruluşundan itibaren ilk bir yıl içerisinde değiştirilerek tarafsızlığının güçlendirilmesi hedeflerine yer verilen hükümet protokolünde, “Bakanlar görev alanlarını ve yetkilerini, yürüttükleri ticari faaliyette kendilerine veya başkalarına avantaj yaratmak üzere kullanmayacaklardır” maddesi de dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İLE ONLINE SİCİL DENETİMİ

Protokolde, ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacağı kaydediliyor.

“KIBRIS MÜZAKERELERİNDEKİ POZİSYONLAR MUHAFAZA EDİLECEK”

4 partili koalisyonu oluşturan CTP, HP, TDP ve DP, imzaladıkları protokole “Koalisyon ortağı dört siyasi parti Kıbrıs müzakereleri konusundaki pozisyonlarını muhafaza edeceklerdir. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak hükümet Cumhurbaşkanı ile diyaloğu en sağlıklı seviyede tutmaya özen gösterecektir” maddesini de koydu.

Partilerin mutabık kaldığı hususların bunlarla sınırlı olmadığı da vurgulanan protokolde, yazımı konusunda üzerinde uzlaşılacak diğer hususların, bunlarla birlikte Dörtlü Koalisyon Hükümeti Programı’nda yer alacağı da belirtildi.

HÜKÜMETİN ÖNCELİKLİ İCRAATLARI :

 • Hükümet, göreve gelir gelmez ilk icraat olarak müşavirliği kaldıracaktır. (Bu amaçla bundan böyle üçlü kararname ile atanacak kamu görevlilerinin görevden alınmaları halinde müşavirlik hakkı kazanamayacağına ilişkin yasa tasarısını Meclise sunacaktır ve ivedilikle yasalaşması yönünde irade ortaya koyacaktır.)
 • Hükümet göreve gelir gelmez, hali hazırda müşavir statüsüne sahip kamu görevlilerinin hangi dairelerde hangi görevleri üstleneceklerini belirleyecek çalışmayı başlatacak ve iki ay içinde bu çalışma tamamlayarak ilgili kişileri göreve başlatacak, görev kabul etmeme veya kabul edip yapmama halinde mevzuattaki yaptırımlar uygulanacaktır. 
 • Yürürlükteki mevzuata göre bugün müdür yahut müsteşar konumunda olup müşavir olmaya aday olanların müşavirlik hakkı kazanmalarını önleyerek kamu yönetiminde israfın önlenmesi ve verimlilik esasları çerçevesinde düzenleyecek bir yasaya ilişkin çalışma hükümet göreve gelir gelmez başlatılacaktır. Bu yasal değişiklik yürürlüğe konulmadan yeni müşavir yaratacak şekilde herhangi bir görevden alma işlemi yapılmayacaktır.
 • Hükümetin kuruluşundan itibaren bakanlıklara, dairelere ve bağlı kurumlara yapılacak olan müsteşar, müdür, yönetim kurulu üyelikleri ve kaymakamlık da dahil tüm atamalar liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 • Hükümetin kuruluşundan itibaren bakanlıklara, dairelere ve bağlı kurumlara her ne isim altında olursa olsun yapılacak olan tüm istihdamlar önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilecektir.  
 • Geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun bakanlar kurulu kararları da dahil yapılmış olan idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananlar iptal edilecek veya duruma göre hukuka uygun hale getirilecektir. Bakanlıklar kendi bünyelerinde inceleme birimleri oluşturabilir.
 • Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar, gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecektir.
 • Koalisyon ortakları Mal Bildiriminde Bulunma yasasına uygun olarak yapılacak denetim sonucunda mal kaçırma, malını doğru beyan etmeme veya mal varlığındaki önemli artışı beyan etmeme ve/veya kaynağını izah etmeme durumlarıyla ilgili olarak gerekli yasal süreçlerin başlatılması ve yasaya aykırı durumların saptanması halinde yasadaki cezaların uygulanabilmesi için konunun Başsavcılığa aktarılması yönünde irade ortaya koyacaklardır. Ayrıca Nereden Buldun Yasası çıkartılacaktır.
 • Koalisyon ortakları, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koyacak ve dokunulmazlığını kaldıracaklardır. 
 • Hükümet kurulur kurulmaz Başbakanlık Denetleme Kurulu’na yönetim kurulları geçmişteki hükümetler tarafından atanmış olan bankalara ilişkin olarak, hangi hükümet döneminde olursa olsun alınan kararların ilgili bankaları zarara uğratıp uğratmadığını denetleme görevi verilecek ve suç unsuru saptanması durumunda konunun Başsavcılık kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterilecektir.
 • Hükümet kurulur kurulmaz Sayıştay raporlarının polis ve Başsavcılık süreçleriyle ilgili olarak hangi aşamada olduklarının tespiti ve kamuoyu ile paylaşılması yoluna gidilecektir. Bahse konu raporların Başsavcılık ve Polis bağlamında hızlı şekilde sonuçlandırılması için, bu iki kuruma personel ve ekipman desteği de sağlanarak siyasi bir irade ortaya konulacaktır.
 • Kamu reformu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar hızla tamamlanacak ve en kısa süre içerisinde Meclis genel kuruluna sevk edilecektir.
 • Yurttaşlık Yasasında ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilecek. Yurttaşlık verilmesine dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacak, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkemizde bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmaları imkanı yaratılacak, yeni yurttaş olanların yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kurallar yürürlüğe konulacak.
 • İlçelerin ve emirname bölgelerinin imar planlarının üniversiteler ve özel sektörden de hizmet alınarak mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefiyle var olan çalışmalar sonuçlandırılacaktır.
 • Bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilecek, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin süreleri sınırlandırılacaktır. Turizm rezerv arazileri uluslararası ve ulusal yatırımcılara açık olacak şekilde, çevre, vatandaşların anayasal hakları ve kamu yararı esas alınarak düzenlenecek özel bir ihale yöntemiyle verilebilecektir.
 • Seçim ve halkoylaması yasası, YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecektir.
 • Sayıştay ve Ombudsman ile ilgili mevzuat, yetki alanları konusundaki eksiklik ve belirsizliklerin giderilmesi ve işlevlerini daha etkili biçimde yapmaları amacıyla gözden geçirilecektir.
 • Faiz yasası hükümetin göreve gelişi ertesinde mümkün olan en kısa sürede Cumhuriyet Meclisi’ne getirilip yürürlüğe konulacaktır.
 • Bakanlar görev alanlarını ve yetkilerini, yürüttükleri ticari faaliyette kendilerine veya başkalarına avantaj yaratmak üzere kullanmayacaklardır.
 • Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) yasası hükümetin kuruluşundan itibaren ilk bir yıl içerisinde değiştirilecek ve tarafsızlığı güçlendirilerek, kamuda işe girişte ve terfilerde adil sınavların yapılmasını destekleyecek ve üyelerinin niteliklerinin çağın şartlarına uygun şekilde düzenlendiği bir hale dönüştürülecektir.
 • Ülkemize giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacak.
 • Koalisyon ortağı dört siyasi parti Kıbrıs müzakereleri konusundaki pozisyonlarını muhafaza edeceklerdir. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak hükümet Cumhurbaşkanı ile diyaloğu en sağlıklı seviyede tutmaya özen gösterecektir.
 • Taraflar arasında mutabık kalınan hususlar bunlarla sınırlı değildir. Yazımı konusunda üzerinde uzlaşılacak diğer hususlar, yukarıdakilerle birlikte Dörtlü Koalisyon Hükümeti Programı’nda yer alacaktır.

Bakanlıkların, dairelerin, kurum ve kuruluşların dağılımı açıklandı

Yeni hükümetin oluşumuyla, dairelerin kurum ve kuruluşların bakanlıklara dağılımı da düzenlendi.

TAK, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlanırken, BRTK Başbakanlık’ta kaldı.

BAKANLIKLARIN, DAİRELERİN, KURUM VE KURULUŞLARIN DAĞILIMI

Başbakanlık (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

Personel Dairesi Müdürlüğü

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Devlet Basımevi Müdürlüğü

Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü

Devlet Planlama Örgütü

Gençlik Dairesi

Spor Dairesi

Başbakanlık Denetleme Kurulu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

BRTK

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

Vakıflar Bankası

K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Şti.

Kalkınma Bankası

Yayın Yüksek Kurulu

Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

Kamu-Net

E-Devlet

AB Koordinasyon Merkezi

Piyangolar Birimi

1- SAĞLIK BAKANLIĞI (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

İlaç ve Eczacılık Dairesi

Devlet Laboratuvarı Dairesi

Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

2- EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

(1) Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi
(2) Ticaret Dairesi Müdürlüğü
(3) Sanayi Dairesi Müdürlüğü
(4) Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Kıb-Tek

Yenilenebilir Enerji Kurulu

3- TARIM BAKANLIĞI (CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ)

Tarım Dairesi Müdürlüğü

Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü

Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Su İşleri Dairesi Müdürlüğü

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü

Veteriner Dairesi Müdürlüğü

Orman Dairesi Müdürlüğü

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Toprak Ürünleri Kurumu

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

Genel Tarım Sigortası Fonu

Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd.

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

Cypruvex Ltd.

4- BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (HÜKÜMET SÖZCÜSÜ) (HALKIN PARTİSİ):

1-Tanıtma Dairesi

2- Dış İşleri Dairesi

3- Enformasyon Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- Türk Ajansı Kıbrıs

5- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (HALKIN PARTİSİ)

1- Mülki Yönetim ve Bölümleri

2- İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

3- Tapu ve Kadastro Dairesi

4- Şehir Planlama Dairesi

5- Merkezi Cezaevi Dairesi

6- Nüfus Kayıt Dairesi

7- Muhaceret Dairesi

8- Harita Dairesi

9- Yerel Yönetimler Müdürlüğü

10- Sosyal Konut Müdürlüğü

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- İskan Komitesi

6- BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (HALKIN PARTİSİ)

1- Planlama ve İnşaat Dairesi

2- Trafik Dairesi

3- Karayolları Dairesi

4- Posta Dairesi

5- Sivil Havacılık Dairesi

6- Limanlar Dairesi

7- Telekomünikasyon Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- KTHY

2- Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi

3- Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

4- Trafik Hizmetleri Denetleme Birimi

5- CAS

6- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

7- MALİYE BAKANLIĞI (DEMOKRAT PARTİ)

Bütçe Dairesi

Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı

Gelir ve Vergi Dairesi

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi

Gümrük ve Rüsumat Dairesi

Hazine ve Muhasebe Dairesi

Para ve Kambiyo İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- KKTC Merkez Bankası

8- TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI (DEMOKRAT PARTİ)

Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

Turizm Planlama Dairesi

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Çevre Koruma Dairesi

Meteoroloji Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri ltd.

2- Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

9- MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI (TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ)

Talim ve Terbiye Dairesi

Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi

Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi

Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

İlköğretim Dairesi

Genel Orta Öğretim Dairesi

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

Kültür Dairesi

K.T. Devlet Tiyatroları

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
2. Lefke Avrupa Üniversitesi
3. Atatürk Öğretmen Akademisi

10- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ)

(1) Çalışma Dairesi
(2) Sosyal Sigortalar Dairesi
(3) Sosyal Hizmetler Dairesi
(4) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1- İhtiyat Sandığı

2- Asgari ücret saptama komisyonu

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.