escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
banner82

Hükümetin 2019 reform eylem planı açıklandı

banner27

Hükümetin 2019 reform eylem planı açıklandı

banner267

Hükümetin 2019 için planladığı reform eylem planı açıklandı.

Türkiye ile KKTC arasında 20 Temmuz’da imzalanan İktisadi ve İşbirliği Anlaşması’yla ilgili Başbakan Ersin Tatar’ın bu sabah düzenlediği basın toplantısında basına dağıtılan “2019 Reform Eylem Planı”nda, kamu, eğitim, finans, turizm, yükseköğretim, sanayi ve ticaret, tarım, bilişim, enerji, ulaştırma alanlarında bu yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülen hedefler yer alıyor.
Plan uyarınca kamu harcamaları disiplin altına alınacak; vergiyi tabana yayacak, kayıt dışılığı azaltacak gelir politikaları uygulanacak; iş yapmanın önündeki engeller kaldırılacak; yerel yönetimler yeniden yapılandırılacak; e-devlet projesine devam edilecek; Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilecek.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalaması yakalanacak; 2019-20 öğretim yılında okul öncesi eğitimde tam gün uygulamasına başlanacak, yükseköğretim strateji belgesi hazırlanacak.
Kooperatif Merkez Bankası yeniden yapılandırılacak; turizm teşvikleri gözden geçirilecek; tarım entegre kayıt sistemi oluşturulacak.
Plana göre, Enerji Dairesi Yasası çıkarılacak; Enerji Verimliliği Yasası hazırlanacak; Kıb-Tek faaliyetleri ayrıştırılacak.
Limanlar Dairesi’nin Denizcilik İşleri Dairesi’ne dönüştürülmesinin öngörüldüğü 2019 Reform Eylem Planı’na göre Telekomünikasyon Dairesi kamu-özel iş birliğiyle yeniden yapılandırılacak.
Plan, kırsal kalkınma planları oluşturulup uygulanmasını da içeriyor.
Reform Eylem Planı’nda, limanlar, Telekomünikasyon Dairesi ve belediyeleri ilgilendiren reform niteliğinde düzenlemeler bulunuyor.

LİMANLAR

Planda, limanlarla ilgili olarak hedefler arasında, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi imtiyazını kaldırılması yer alıyor.

Mağusa Limanı Dönüştürme Projesi ile Girne Antik ve Turizm Limanlarının gelişimini içeren projelere ilişkin fizibilite çalışmasının Kasım 2019’a kadar, kamu - özel iş birliği çerçevesinde ihale dosyalarının Aralık 2019’a kadar hazırlanması tasarlanıyor.

TELEKOMÜNİKASYON

Reform Eylem Planı uyarınca Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılması çerçevesinde Aralık 2019’da kamu - özel işbirliği modeliyle ihaleye çıkılacak.

YENİ HAK VE MENFAAT İÇEREN TİS OLMAYACAK

2019 Reform Eylem Planı’nda Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile oluşturulan ücret rejimini bozucu, 2019’da, ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmesi yapılmaması yer alıyor.

HAYAT PAHALILIĞI

2019 Reform Eylem Planı’nda, 2019 yılı Ocak ayında verilen 2,03'lük fazla artışın, Temmuz ayında verilecek Hayat Pahalılığı ödeneğinden düşülmesi de bulunuyor.

FİF VE MAKTU HARÇ ORANLARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Plan, Gelirler bütçesindeki tüm gelir kalemlerinin günümüz gereksinim ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi kapsamında, Fiyat İstikrar Fonu ve maktu harç oranların güncellenmesi, harç tahsilatlarının ve günün ihtiyaçlarına göre güncellemelerinin Maliye Bakanlığı uhdesinde takip edilmesini de içeriyor.   

BÜROKRATİK ENGELLERE YÖNELİK ÇALIŞMA

Kasım ayına kadar ekonomik kalkınmaya olumsuz etki eden hukuki engellerin tespit edilmesine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışması yapılması öngörülüyor.

YEREL YÖNETİMLERİN YAPILANDIRILMASINDA HEDEF EKİM

Planda, belediyelerle ilgili olarak ise Ekim 2019’a kadar, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasal düzenlemenin Meclis’e sevk edilmesi tasarlanıyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel Sağlık Sistemini hayata geçirmek üzere, Aralık 2019’a kadar sosyal güvenlik ve sağlık sektörlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE TAM GÜN

Eğitimde ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasının yakalanması; 2019-2020 öğretim yılında okulöncesi eğitimde tam güne geçilmesi öngörülüyor.

KOOPERATİF MERKEZ BANKASI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Kooperatif Merkez Bankası’nın yeniden yapılandırılması kapsamında Aralık m2019’a kadar Banka’nın iştiraklerinin elden çıkarılması; Ağustos’a kadar ise Devletin Kooperatif Merkez Bankası’na günümüze dek olan borçlarının geri ödeme planının çıkarılması hedefleniyor.
 
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın Aralık 2019’da yürürlüğe girmesi de hedeflerin arasında bulunuyor.

TURİZM STRATEJİ PLANI

Hükümet, Aralık 2019’a kadar Turizm Strateji Planı’nı yürürlüğe sokmayı tasarlıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

Plan uyarınca eylüle dek Yükseköğretim Strateji Belgesi hazırlanacak. YÖDAK Denetim Tüzüğü yürürlüğe girecek; üniversitelerin stratejik belgeleri hazırlanacak.

SANAYİ BÖLGELERİ

Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasası'nda yıl sonuna kadar çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı değişiklik yasa tasarısının hazırlanıp Meclise sevk edilmesi de planlanıyor.

TARIM

2019 Reform Eylem Planı uyarınca İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin mevzuatın Aralık 2019’a hazırlanması ve yürürlüğe konması tasarlanıyor.

BİLİŞİM

AR-GE ve Teknopark Yasalarının tüzüklerinin çıkarılacak ilgili kurulların oluşturulması da plandaki hedefler arasında.

ENERJİ 

Planda “enerji” başlığı altında ekim ayına kadar Enerji Dairesi ve Enerji Verimliliği Yasalarının çıkarılması, aralıkta ise KIB-TEK’in faaliyetlerinin ayrıştırılması bulunuyor. 

ULAŞTIRMA

Planda yer alan Limanlar Dairesi’nin Denizcilik İşleri Dairesi’ne dönüştürülmesi için öngörülen zaman Aralık 2019. Liman İşçileri Şirketi’nin imtiyazlarının kaldırılması, Mağusa Limanı’nın dönüştürülmesi projesi, Girne Antik ve Turizm limanlarının kamu-özel iş birliğiyle ihale çalışmaları yürütülmesi de planda yer alıyor. 

Telekomünikasyon Dairesi kamu özel iş birliğiyle yeniden yapılandırılacak; araç muayene istasyonları kamu-özel iş birliğiyle işletilecek; şehirler arası ve şehir içi toplu taşımacılık analizleri yapılacak.

Planda sosyal kalkınma başlığı altında, yıl boyunca kırsal kalkınma planları oluşturulması, meslek edindirmeyi ve istihdamı artırıcı çalışmalar ve sosyal yardım ve hizmet politikalarının geliştirilmesi çalışmaları yapılması hedeflerine de yer verildi.

2019 REFORM  EYLEM PLANI
YAPISAL DÖNÜŞÜM
I. KAMU SEKTÖRÜ EYLEM TARİH SORUMLU KURULUŞ 
Kamu harcamaları disiplin altına alınacaktır. ▪ 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile oluşturulan ücret rejimini bozucu ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmesi yapılmaması.

 ▪ Özelleştirme yasası kapsamında alınacaklar hariç olmak üzere, kamuda (KİT’ler dâhil) yeni istihdam edilecek toplam personel sayısı (geçici personel dâhil) 2019 yılı için bir önceki yılda emekli olanların sayısını geçmemesi.

 ▪ 2019 yılı sonuna kadar kamuda yeni geçiçi işci istihdamı yapılmaması.

 ▪ Yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanamadığı durumlarda eski Toplu İş Sözleşmesi’nin getirdiği ek tahsisatların geçerliliğinin devam etmemesini sağlamak amacıyla 24/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ve 22/1992 İş Yasası´na ilişkin değişiklik yasa tasarılarının hazırlanıp meclise sevk edilmesi.

 ▪ Devlette yer alan uygulamalarla yeknesaklık sağlamak adına, tüm kamu kaynağı kullanan kurumların Toplu İş Sözleşmeleri'nin imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı'ndan onay alması.

 ▪ 2019 yılı Ocak ayında verilen 2,03'lük fazla artışın, Temmuz ayında verilecek Hayat Pahalılığından düşülmesi.  
                                                                                                                                                         
 ▪ Maaş ve maaş benzeri ödemeler hariç diğer ödeneklerden %10 tasarruf edilmesi amacıyla tedbir alınması.

 ▪ Tarım bütçesinin yılı bütçesi rakamlarını aşmaması ve 2020 yılı bütçesine borç aktarılmaması.

 ▪ Ek mesai harcamaları temel hizmetleri aksatmayacak şekilde 2018 yılı gerçekleşmesini aşmaması.                                                                                                                                                                                                                                                      
2019 Boyunca   MALİYE BAKANLIĞI 
▪ KIB-TEK'de personel maliyetlerinin azaltılması yönündeki çalışmaların tamamlanması. 2019 Boyunca EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
▪ Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın yürürlüğe girmesi. 2019 Boyunca   MALİYE BAKANLIĞI 
 Vergiyi tabana yayacak ve kayıt dışılığı azaltacak gelir politikaları uygulanacaktır. ▪ Gelirler bütçesindeki tüm gelir kalemlerinin günümüz gereksinim ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi kapsamında
(i) Fiyat İstikrar Fonu
(ii) Maktu harç oranların güncellenmesi
(iii) Harç tahsilatlarının ve günün ihtiyaçlarına göre güncellemelerinin Maliye Bakanlığı uhdesinde takip edilmesi.
2019 Boyunca   MALİYE BAKANLIĞI 
▪ Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen e-Maliye Projesi'nin devamı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve e-fatura otomasyonunun tamamlanması.  Kasım 2019  MALİYE BAKANLIĞI 
▪ Muhasebe Denetim Meslek Yasası'nın çıkarılması.  Aralık 2019  MALİYE BAKANLIĞI 
▪ 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası kapsamında emeklilik vb. vergiden istisna edilmiş gelir elde edenlerin, ikinci bir geliri olması durumunda yasada öngörülen indirimlerin verilmemesi için Değişiklik Yasa Tasarısı'nın Meclis'e sevk edilmesi. Ekim 2019  MALİYE BAKANLIĞI 
▪ Teşvik, indirim ve istisnalar gözden geçirilerek gelir elde edecek şekilde mevzuatta düzenlemelerin yapılması.  2019 Boyunca   MALİYE BAKANLIĞI 
▪ Kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye devam edilmesi ve bu amaçla Eylem Planı'nın yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına uyarlanması. Kasım 2019  MALİYE BAKANLIĞI 
▪ Kredi kartı ile harcamanın özendirilmesine ilişkin düzenlemenin yapılması. Ekim 2019   MALİYE BAKANLIĞI 
İş yapmanın önündeki engeller kaldırılacaktır. ▪ Ekonomik kalkınmaya olumsuz etki eden hukuki engellerin tespit edilmesine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışması yapılması.  Kasım 2019 BAŞBAKANLIK
Uzun vadeli Ekonomik ve Stratejik Kalkınma Planı'nın hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.  ▪ Çalışma komitelerinin oluşturulması. Eylül 2019 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Yeniden Yapılandırılacaktır. ▪ Belediyeler (Değişiklik) Yasası'nın Meclise sevk edilmesi.

▪ Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası'nın Meclise sevk edilmesi.
Ekim 2019 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
▪ Gümrük ve İstihsal Vergisi (Değişiklik) Yasası'nın  Meclise sevk edilmesi.  Aralık 2019 MALİYE BAKANLIĞI 
e-Devlet projesine devam edilecektir.  ▪ İkincil mevzuat düzenlenmelerinin tamamlanması. Aralık 2019 BAŞBAKANLIK
▪ Otomasyon programının uygulamaya geçecek şekilde çalışmalara devam edilmesi. 2019 Boyunca  BAŞBAKANLIK
Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilecektir.  ▪ Genel Sağlık Sistemini hayata geçirmek üzere sosyal güvenlik ve sağlık sektörlerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını teminen Eylem Planı hazırlanması. Aralık 2019 SAĞLIK BAKANLIĞI /
MALİYE BAKANLIĞI /
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
YAPISAL DÖNÜŞÜM
I. KAMU SEKTÖRÜ EYLEM TARİH SORUMLU KURULUŞ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ EYLEM GÖSTERGESİ  TARİH SORUMLU KURULUŞ 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalaması yakalanacaktır. ▪ Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD kriterleri hedefiyle düzenlenmesi.  Eylül 2019 MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 
2019-2020 Öğretim yılında okulöncesi eğitimde tam gün uygulamasına başlanacaktır. ▪ 2019-2020 Öğretim yılında okulöncesi eğitimde tam gün uygulamaya başlanması. 2019 Boyunca MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 
Özel Eğitim Tüzüğü çıkarılacak ve özel eğitim hizmetleri bir program çerçevesinde gerçekleşecektir. ▪ Özel Eğitim Tüzüğü'nün çıkarılması.  Ekim 2019 MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 
II. FİNANS SEKTÖRÜ EYLEM TARİH SORUMLU KURULUŞ 
Kooperatif Merkez Bankası yeniden yapılandırılacaktır. ▪ Banka yönetiminin profesyonelleştirilmesi ve Fasıl 114 Kooperatif Şirketler (Değişiklik) Yasası'nın çıkartılması.

▪ Banka iştiraklerinin elden çıkarılması.

▪ Bankanın yeniden yapılandırma planının hazırlanması.

▪ Devletin Kooperatif Merkez Bankası’na günümüze dek olan borçlarının geri ödeme planının yapılması.
 Ekim 2019

 Aralık 2019

 Aralık 2019

Ağustos 2019
BAŞBAKANLIK /
MALİYE BAKANLIĞI /
EKONOMİ BAKANLIĞI
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası çıkarılacaktır. ▪ Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın yürürlüğe girmesi. Aralık 2019 BAŞBAKANLIK/MALİYE BAKANLIĞI
Kredi veren kooperatifler etkin bir şekilde denetlenecektir.                                                                           ▪ Bankacılık faaliyeti yaptığı tespit edilen kooperatiflerin bankacılık lisansı almalarının sağlanması veya bu faaliyetlerin durdurulması.
▪ Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin denetim standartları oluşturarak ve düzenli aralıklarla kredi kooperatiflerini denetlemesi.
2019 yılı boyunca BAŞBAKANLIK/MALİYE BAKANLIĞI
III. REEL SEKTÖR EYLEM TARİH SORUMLU KURULUŞ 
TURİZM SEKTÖRÜ SORUMLU KURULUŞ 
Turizm Strateji Planı yürürlüğe girecek ve izleme komitesi kurulacaktır. ▪ Turizm Stratejik Planı'nın Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi.
 
▪ Eylem Planı İzleme Komisyonu kurulması.
Aralık 2019 TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 
Turizm teşvikleri gözden geçirilecektir. ▪ Turizm Teşviklendirme Esasları Tüzüğü'nün denetim ve kapsam açısından gözden geçirilip yenilenmesi.  Eylül 2019 TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 
Turizm istatistikleri geliştirilecektir. ▪ Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının kullanımına uyarlanması.  Kasım 2019 TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 
YÜKSEKÖGRETİM SEKTÖRÜ SORUMLU KURULUŞ 
Yükseköğrenim Strateji Belgesi hazırlanacaktır. ▪ Yükseköğrenim Strateji Belgesi'nin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi.  Eylül 2019 YÖDAK / MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
YÖDAK Denetim Tüzüğü yürürlüğe girecektir. ▪ YÖDAK Denetim Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesi.  Eylül 2019 YÖDAK / MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
Üniversitelerin stratejik planları hazırlanacak ve yayınlanacaktır. ▪ Üniversitelerin stratejik plan yapması için yasal zeminin hazırlanması.  Eylül 2019 YÖDAK / MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ SORUMLU KURULUŞ 
'Türkiye Cumhuriyeti ile TL cinsinden ticaret yapılacak, ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik uygulamalar gözden geçirilecek ve güncellenecektir. ▪ T.C. ile ticaretin TL cinsinden olması ile ilgili çalışma grubu oluşturulması ve çalışmalara başlanması.

▪ T.C.-KKTC ticari ilişkilere yönelik uygulamaların ve anlaşmaların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
2019 Boyunca EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
Organize Sanayi Bölgeleri Yasası'na ilişkin değişiklik çalışmaları tamamlanacaktır. ▪ Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasası'nda çağdaş ve sürdürülebilir reformlar öngören kapsamlı değişiklik yasa tasarısının hazırlanıp Meclise sevk edilmesi.  Aralık 2019 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
Genç ve Yenilikçi Girişimcilik (Start-up) Strateji Belgesi hazırlanacaktır. ▪ Strateji Belgesi'nin Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi. Aralık 2019 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
TARIM SEKTÖRÜ SORUMLU KURULUŞ 
Tarım Entegre Kayıt Sistemi oluşturulacaktır. ▪ Tarım Entegre Kayıt Sistemi'nin oluşturulması.  Aralık 2019 TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Mezbaha kriterleri ve standartları belirlenecek ve bahsekonu standartların uygulamasına başlanacaktır. ▪ Mezbaha kriterlerinin belirlenmesi. Eylül 2019 TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
▪ Standartların uygulanması.  Aralık 2019 TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
Gıda ve yem güvenliği denetim standartları ile iş programları belirlenecektir. ▪ Gıda ve yem güvenilirliği alanındaki yetkilerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde toplanarak gıda ve yem güvenirliliğini teminat altına alan bir denetim sisteminin oluşturulması çalışmalarının başlatılması.  Ekim 2019 TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
İyi tarım uygulamalarına ilişkin mevzuat hazırlanacak ve yürürlüğe girecektir. ▪ İyi tarım uygulamalarına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve yürürlüğe girmesi.   Aralık 2019 TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
BİLİŞİM SEKTÖRÜ SORUMLU KURULUŞ 
AR-GE ve Teknopark Yasaları'nın tüzükleri çıkarılacak ve ilgili kurullar oluşturulacaktır. ▪ Mevzuatın yürürlüğe girmesi. Kasım 2019 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
EKONOMİK KALKINMA
III. REEL SEKTÖR EYLEM TARİH SORUMLU KURULUŞ 
ENERJİ SEKTÖRÜ SORUMLU KURULUŞ 
Enerji Dairesi Yasası çıkartılacaktır.  ▪ Enerji Dairesi Yasası'nın yürürlüğe girmesi. Ekim 2019 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı hazırlanacaktır. ▪ Enerji Verimliliği Yasa tasarısının hazırlanması.  Ekim 2019 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
KKTC enerji arz güvenliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanacaktır. ▪ Ekim 2016 tarihinde imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması çerçevesinde  elektrik ve gaz enterkoneksiyon projeleri çalışmalarına devam edilmesi. 2019 Boyunca EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
KIB-TEK faaliyetlerine ayrıştırılacaktır.  ▪ KIB-TEK faaliyetlerinin fonksiyonel ayrıştırılmasının (üretim - iletim - dağıtım) tamamlanarak, muhasebelerinin ayrı ayrı takibinin yapılması.  Aralık 2019 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ SORUMLU KURULUŞ 
Limanlar Dairesi, Denizcilik İşleri Dairesine dönüştürülecektir.  ▪ Denizcilik İşleri Dairesi Yasa'nın Meclise sevk edilmesi. Aralık 2019 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
K.T. Liman İşçileri Şirketi imtiyazını kaldırılacaktır.  ▪ K.T. Liman İşçileri Şirketi imtiyazını kaldıracak yasanın yürürlüğe girmesi.  Ekim 2019 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Mağusa Limanını Dönüştürme Projesi ile Girne Antik ve Turizm Limanları kapsamında Kamu - Özel İşbirliği ihalelerine ilişkin çalışmalar yürütülecektir. ▪ Mağusa Limanın Dönüştürme Projesi ile Girne Antik ve Turizm Limanlarının gelişimini içeren projelere ilişkin fizibilite çalışmasının tamamlanması. Kasım 2019 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
▪ Kamu - Özel işbirliği çerçevesinde ihale dosyalarının hazırlanması.  Aralık 2019 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Telekomünikasyon Dairesi Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacaktır. ▪ Telekomünikasyon Dairesinin yapılandırılması çerçevesinde Kamu - Özel işbirliği modeli ile ihale ilanına çıkılması.  Aralık 2019 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Araç Muayene istasyonları Kamu – Özel işbirliği ile işletilecektir. ▪ Araç muayene istasyonlarının Kamu - Özel işbirliği ile işletilmesi ihale ilanına çıkılması. Kasım 2019 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Şehirlerarası ve şehiriçi toplu taşımacılık analizleri yapılacaktır.  ▪ İlgili paydaşlarla işbirliği içerisinde güzergâh, duraklar, zaman çizelgesi, fiyatların düzenlenmesi, gelir projeksiyonlarına yönelik analizinin tamamlanması. 2019 Boyunca BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
SOSYAL KALKINMA
IV. SOSYAL KALKINMA EYLEM SORUMLU KURULUŞ 
Kırsal Kalkınma Planları oluşturulacak ve uygulanacaktır.  ▪ Kırsal Kalkınma Planları'nın oluşturulması ve uygulanması.  Kasım 2019 DPÖ/BAŞBAKANLIK YAGA
▪ Kırsal kalkınmaya yönelik mikro kredi programlarının oluşturulması. Eylül 2019 DPÖ/BAŞBAKANLIK YAGA
Meslek edindirmeye ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. ▪ İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın tamamlanması. Aralık 2019     ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
▪  Mevcut insan kaynağının niteliğini artırmaya yönelik olarak özel sektörün ihtiyaç duyduğu mesleklerde kısa süreli “sertifikalı meslek edindirme” programları düzenlenerek istihdam piyasasına kaliteli ara insan gücü yetiştirilmesi. 2019 Boyunca ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI /MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
▪ AB müktesebatına uygun Mesleki Yeterlilik Yasası'nın Meclise sevk edilmesi.                    Aralık 2019 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI /MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
▪ Engellilerin uluslararası norm ve standartlara göre tespit edilmesi ve engellilerin işgücü piyasasında sayılarının artırılması için gerekli idari ve mevzuat tedbirlerinin alınması. Aralık 2019 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI /SAĞLIK BAKANLIĞI
▪ Kadınların işgücüne katılımının sağlanması, istihdam edilen kadın sayısının artırılması ve kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması için gerekli politika ve düzenlemelerin oluşturulması. 2019 Boyunca ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
Sosyal yardım ve hizmet politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  ▪ Genel bütçeden verilen muhtaç, yoksul ve özürlü aylıklarıyla ilgili iş ve işlemlerin Sosyal Sigortalar Dairesine devredilmesine imkân veren yasal düzenleme çalışmasının başlatılması.  2019 Boyunca MALİYE BAKANLIĞI / ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
▪ Sosyal Sigortalar Dairesinin muhtaç, yoksul ve özürlü aylık ödemelerinde Hazine yardımı yapılması için yasal düzenleme çalışmasının başlatılması.  2019 Boyunca MALİYE BAKANLIĞI / ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
▪ Sosyal yardım ve hizmetlerin yaygınlaştırılması:
          - Korunmaya muhtaç çocuklar için yetiştirme yurdu ve sevgi evlerinin projelendirilmesi.
          - Yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç insanlar için huzurevi projelendirilmesi.
          - Gündüz bakım hizmetlerinin geliştirilmesi.
          - Aile danışmanlığı hizmetleri programlarının etkinleştirilmesi.
          - Engelli Rehabilitasyon Merkezlerinin güçlendirilmesi.
          - Okulöncesi ve kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik analiz yapılması.
          - İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklara sahip yoksul ailelere verilen katkının artırılması.
 2019 Boyunca  
    
MALİYE BAKANLIĞI / ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.